28 July 2006

ހަވީރު ނޫހަށް އަންގާ އެންގުމެއް:

ތިރީގައިވާ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަނުގެ ގޮތުގައި ތިޔަނޫހުގައި ލިޔެފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް:


މިނިވަންކަން ލިބުނު އެގްރިމެންޓް ގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ސިލޯނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ބޮޑުވަޒީރު އިބްރާހީމް ނާސިރު ބައިވެރިންނާ އެކު ސައި ބައްލަވަނީ. 

ބުނެ އަންގަމު:
ސައި ބައްލަވާނީ ކަލޭމެންގެ މައިންބަފަައިން.  އިބްރާހީމް ނާސިރު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނު (ނ. ޣ. ޢ. ވ؛    ކޭ. ސީ. އެމް. ޖީ) ސައިފޮދު ހިއްޕަވާނީ.

އިބްރާހީމް ނާސިރު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންނަކީ ދޮންބަންޑާރައިން ފިޔަވައި، ވެއަތިވެ ދިޔަ ހާހަކަށް އަހަރު ތެރޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަންއެންމެ ބޮޑަށް ދަފަރާކުރެއްވި ވެރިޔާ އެވެ.އެ ކިލެގެފާނުން ކުޑައިމިސްކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ޖުމްހޫރީ ސަރުކާރާއި ގުޅޭ އެކިއެކި ފަރާތުުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަމާއިބެހޭ ކުރު ލިޔުމެއް މި ފަތްފުށްތަކުގައި މީގެ ކުރިން ލިޔުނީމު އެވެ.
 

Feedback

Whats your point??

If you wanted to point out that the language was inapproriate you could have pointed THAT OUT without insulting people's parents. This is not something I would have expected you to write.

In my books, parents rate above everyone, that includes royals and people of royal descent.

Our reply

Sai ballavanee is usually an expression that people would use in order to show respect to their parents. One would not use it to insult anyone let alone a parent. When I suggested that the authors and publishers of the caption would use the expression, I was really assuming that they would use it to show respect towards their parents. Indeed I have not insulted anyone and I believe you have missed my point. It is just that the expression was inappropriate for the person it was applied to. From his birth up until now, the other expression I have mentioned has been applied to Nasir.

By the way Nasir is not a member of our Dynasty nor is he a relative or a friend of mine. He is, nevertheless, the hero of Maldive independence, a titled peer of the Realm and Prime Minister to His Majesty the Sultan of the Maldives from 1958-68.

He is also a former president of the republic.

Their response to our reply

I know very well who Nasir is. But I woudn't go as far as calling him the Hero of Independence. I happen to agree with [Maldives Culture co-editor Michael] O'Shea on that point. It had to happen at that time, and Nazir [sic] happened to be the leader. A mere coincidence.

And I do apologise if I have misinterpreted your intention, but still I can't help but feel, that had you not brought in parents it would have sounded much better. But then its just me, and I do agree that Nasir should be given the respect he deserves. Even if I refused to accept him as the hero of independence, I do accept him as a good leader , with a vision for his people. Even now, I believe Gayyoom is carrying out and fufilling Nasir's vision and goals for Maldives.

catch you later

 

Note:

The identity of the person who sent this feedback is known to us. The decision to withhold it is solely ours. S/he did not request anonymity.

 

Home

"